Hoe werken wij? – Regioapotheek Rivierenland BV – Tiel

Regioapotheek Rivierenland BV

President Kennedylaan 1d 4002WP Tiel Tel:0900-6006666

Hoe werken wij?

Betalingsvoorwaarden

Afhalen van medicijnen

Bij het afhalen van medicijnen dient u een geldig verzekeringsbewijs te kunnen overleggen of contant te betalen. Ook als iemand anders uw medicijnen komt halen dient hij/zij in het bezit te zijn van het verzekeringsbewijs van degene wiens naam op het recept staat.
In het uiterste geval bezorgen wij de medicijnen bij u thuis. Dit echter alleen na overleg met de dienstdoende huisarts. Houdt er rekening mee dat voor sommige categorieën geneesmiddelen een eigen bijdrage verplicht is.

Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden

Als u hier klikt vindt u de algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden. Klik hier.

Hoeveelheid geneesmiddelen

U krijgt bij ons altijd een basishoeveelheid geneesmiddelen. Voor herhaalrecepten kunt u terecht bij uw eigen apotheek.

Klachten

Als u een klacht heeft over de apotheek, dan kunt u deze natuurlijk bespreken met een assistente of de apotheker. Wij willen graag samen met u een passende oplossing vinden. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenbemiddelaar of bij de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Adresgegevens vindt u in de folder “Klachten over uw apotheek” van de KNMP in de apotheek of op internet (www.apotheek.nl)

Medicatiebewaking

Als we een recept ontvangen, controleren we zorgvuldig of u het geneesmiddel zonder problemen kunt gebruiken. Dit kan alleen als we inzage hebben in uw medicijngebruik. Als u geen toestemming heeft gegeven voor het uitwisselen van medicijngegevens, raden wij u aan altijd een actueel medicatieoverzicht bij u te hebben. De medewerkers van de apotheek zullen dan de medicatie die in gebruik is handmatig toe moeten voegen aan het dossier, zodat accuraat gecontroleerd kan worden of u de nieuwe medicatie veilig kunt gebruiken. Dit kost meer tijd dan automatische gegevensuitwisseling. Bovendien weten veel mensen niet precies welke geneesmiddelen ze gebruiken, of iemand anders komt de medicijnen ophalen. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk antwoord geeft op de vraag of u toestemming geeft voor het uitwisselen van medicijngegevens, in iedere apotheek die u bezoekt, als u dit nog niet gedaan heeft. Dit kan ook via de site www.ikgeeftoestemming.nl. Alleen als u toestemming geeft kan automatische gegevensuitwisseling plaatsvinden.

Na controle zullen we altijd toelichten hoe u het geneesmiddel moet gebruiken.

De controle van recepten is noodzakelijk, omdat het wel eens voorkomt dat u een medicijn voorgeschreven krijgt, dat niet samengaat met medicijnen die u al gebruikt. Sommige geneesmiddelen versterken of verzwakken bijvoorbeeld elkaars werking. Is dit het geval dan nemen we contact op met de specialist of dienstdoende huisarts om te overleggen. We kijken niet alleen naar uw geneesmiddelgebruik, maar houden ook rekening met allergieën, eventuele zwangerschap of kinderwens.

Wij adviseren u altijd uw zwangerschap te melden voor afgifte van het recept. Ook adviseren wij u om een allergie of chronisch gebruik van vrij verkrijgbare geneesmiddelen bij uw eigen apotheek te laten registreren.

Privacy

Wij verwerken gegevens betreffende de medicijnen of hulpmiddelen van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met de apotheker, mw.drs. K.A.A.H. Mooren via info@regioapotheekrivierenland.nl of 0900-6006666 (10ct p.m.).

U kunt hier onze volledige privacyverklaring lezen.

Zelfzorg geneesmiddelen

Ook bij zelfzorggeneesmiddelen is het van belang dat u het juiste middel gebruikt. Net als bij receptgeneesmiddelen spelen factoren, zoals leeftijd, bij kinderen ook het gewicht en de duur van de klacht een rol.

Onze medewerker zal u dan ook altijd eerst een paar vragen stellen om een goed advies te kunnen geven. In goed overleg kiezen we het meest geschikte product. Maar u moet niet vreemd opkijken als we een keertje nee verkopen. Het kan best zijn dat uw klacht niet behandeld kan worden met een zelfzorgproduct. Wij verwijzen u dan naar uw dokter.

Na 24.00 uur berekenen wij een toeslag voor de artikelen uit de thuisapotheek.

Zorgverzekering

U dient altijd het verzekeringsbewijs van de patiënt mee te nemen. De meeste medicatie kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. In de avond-, nacht- en zondagsdienst geldt een hoger dienstverleningstarief voor receptmedicijnen dan overdag, dit is het zogenaamde ANZ (avond-nacht-zondag) tarief. Dit dienstverleningstarief wordt jaarlijks vastgesteld samen met de zorgverzekeraar en is kostendekkend. Voor meer informatie, vragen of klachten over de tarieven kunt u kijken op www.nza.nl

Neem voor de zekerheid ook altijd contant geld of uw pin pas mee want niet alle medicijnen worden rechtstreeks door uw zorgverzekeraar vergoed. Ook medicijnen zonder recept worden niet vergoed.
Voor verkoop van artikelen zonder recept berekenen wij na 12 uur ‘s nachts een toeslag.

Het is niet mogelijk om een rekening thuisgestuurd te krijgen.

Zwanger

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, meld dit dan altijd aan ons. Sommige geneesmiddelen mogen in deze periodes niet (samen) gebruikt worden. We geven u hier ook graag advies over.Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden

Toepasselijk recht en geschillen
Leveringsvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden
Toepasselijk recht en geschillen
Vindplaats en wijzigingen
Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden

Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te ‘s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ‘s-Gravenhage op 27 september 2007(40 409 373).

Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet à contant is geschied.

Leveringsvoorwaarden

 • Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van artikel 7:18 BW.
 • Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt teruggegeven.

Betalingsvoorwaarden

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 5 betaalt de patiënt/consument aan de apotheek met een in Nederland wettig betaalmiddel binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.
 • Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.
 • Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien de patiënt/consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de patiënt/consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de apotheek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de patiënt/consument worden verhaald. De patiënt/consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 • Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

Toepasselijk recht en geschillen

 • Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden.
 • Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Vindplaats en wijzigingen

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.
 • De laatste aldaar gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.

Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop-en betalingsvoorwaarden

 • Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als patiënt/consument eraan gebonden.
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw verzekeraar (zoals bij de meeste zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen uw verzekeraars en de apotheken. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u alsnog betaling vragen.
 • De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In veel gevallen kunt u ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek of op de website van de apotheek.
 • Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten.
 • Ook als u iets besteld hebt bij de apotheek dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.

 

Terug naar boven